PASŪTĪJUMIEM, KURU SUMMA IR 50 EUR UN VIRS 50 EUR - PIEGĀDE UZ "CIRCLE K" IR BEZMAKSAS!

Lietošanas noteikumi

Veicot pasūtījumu estilists.lv, Jūs piekrītat, ka esiet iepazinies ar „Distances līgumu” un, ka piekrītiet šī līguma saturam.

 

Distances līgums

Šis distances līgums, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.pantu un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts starp SIA „Dives JD”, LR UR vien.reģ.Nr. 43603059510, juridiskā adrese Ganību 63-19, Jelgava, LV-3007 turpmāk tekstā – Pārdevējs, nodrošina tīmekļa lapā www.estilists.lv , turpmāk tekstā - Mājas lapa, no vienas puses, un Pircēju – fizisku vai juridisku personu, no otras puses, par saistībām, kas radās Pircējam pasūtot vienu vai vairākas, vienādas vai atšķirīgas Preces, turpmāk tekstā - Prece, par to samaksājot rēķinā norādīto Preces cenu, bet Pārdevējam apstiprinot Preces pasūtījumu un nodrošinot Preces piegādi uz Pircēja norādīto piegādes adresi.

 

1.Pasūtījuma noformēšanas kārtība.

1.1. Pircējs patstāvīgi noformē Preces pasūtījumu ar interneta palīdzību, pilnībā iepazīstoties ar mājas lapā izvietoto informāciju par Preci, tajā skaitā ar šā līguma un piegādes nosacījumiem mājaslapas sadaļā „Piegāde”, un nosūta to Pārdevējam, norādot arī savus personas datus, dzīvesvietas un piegādes adresi, telefona numuru, epasta adresi.

1.2. Pārdevējs pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas līdz 3 (trīs) darba dienu laikā apstiprina to, elektroniski nosūtot Pircējam rēķinu ar izvēlētās Preces raksturojumu un cenu (ar un bez PVN), apmaksas un piegādes termiņiem, kā arī ar visiem nepieciešamajiem Pārdevēja bankas rekvizītiem, lai Pircējs varētu veikt samaksu par pasūtījumu.

 

2.Preces cena un apmaksas kārtība.

2.1. Preces cena ir cena, par kādu Pārdevējs pārdod Preci Pircējam.

2.2. Preču cenas mājas lapā ir norādītas bez PVN 21% nodokļa.

2.3. Pircējs pēc vienošanās ar Pārdevēju Preces apmaksu veic Eiro valūtā (EUR), pamatojoties uz Pārdevēja sastādīto rēķinu, uz Pārdevēja norādīto bankas kontu LV53HABA0551036554095 trīs dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā.

 

3.Pasūtījuma izpildes kārtība.

3.1. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu un Pircējs ir veicis pilnu Preces apmaksu.

3.2. Pasūtījuma izpildes termiņš ir atkarīgs no izvēlētās Preces kategorijas, bet ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no pasūtījuma apstiprināšanas dienas.

3.3. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam.

3.4. Piegādes maksa un termiņi tiek noteikta atkarībā no izvēlētā piegādes veida. Sīkāk sadaļā „Piegāde”.

3.5. Pēc Pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām.

3.6. Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet no Pārdevēja pie Pircēja Preces nodošanas brīdī.

 

4.Pušu tiesības un pienākumi.

4.1.Pārdevējs apņemas:

4.1.1. pārdot Preci un piegādāt to saskaņā ar pasūtījumu;

4.1.2. sniegt pilnīgu informāciju par Preci un tās ražotāju;

4.1.3. informēt Pircēju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda pasūtījumu, mainās Preces piegādes termiņi;

4.1.4. izskatīt Pircēja pretenzijas saistībā ar Preci, pasūtījuma izpildes termiņiem vai kvalitāti saprātīgā termiņā, par to sniedzot Pircējam savu atbildi pēc būtības;

4.1.5. ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksāt Pircējam viņa faktiski veikto apmaksu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām;

4.1.6. ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksāt Pircējam viņa faktiski veikto apmaksu par Preci, ja Pircējs atsakās no Preces 14(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas.

4.1.7. Pircēja pasūtījumā norādīto personisko informāciju, izmantot tikai saistībā ar rēķina sastādīšanu par pasūtījuma apmaksu un pasūtījuma izpildi.

4.2. Pārdevējam ir tiesības:

4.2.1. pēc pasūtījuma saņemšanas neskaidrību gadījumā telefoniski sazināties ar Pircēju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Preci vai Pircēju;

4.2.2. neuzsākt pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta noteiktā apmaksa par Pircēja pasūtīto Preci;

4.2.3. nepieņemt pretenzijas par Preces neatbilstību un Preces saskaņā ar šā līguma 7.sadaļu, ja Precei ir vizuāli un/vai tehniski bojājumi, kas radušies Pircēja vainas dēļ un kas ierobežo Preces tālāku realizāciju un/vai atdošanu atpakaļ Preces ražotājam.

4.2.4. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šā līguma saturu, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Šis nosacījums neattiecas uz tiem pasūtījumiem, kuri ir izpildes procesā. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi šajā mājas lapā.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. noformējot pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto Preci un sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt savas saistības pilnīgā apmērā, neskaidrību gadījumā elektroniski vai telefoniski vēršoties pie Pārdevēja pēc konsultācijas;

4.3.2. apmaksāt Preci saskaņā ar pasūtījumā un rēķinā norādīto Preces cenu;

4.3.3. pieņemt Preci pasūtījumā norādītajā piegādes termiņā.

4.4. Pircējam ir tiesības:

4.4.1. saņemt Preci atbilstoši pasūtījumam;

4.4.2. saņemt atpakaļ samaksāto naudu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām;

4.4.3. iesniegt pretenziju par Preces kvalitāti 14(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža;

4.4.4. atteikties no Preces 14(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža.

 

5.Preces kvalitāte.

5.1. Pārdevējs ir atbildīgs par kvalitatīvas Preces pārdošanu un piegādi atbilstoši Preces tehniskajai specifikācijai un pasūtījumam.

 

6. Atteikuma/preces maiņas tiesības.

 

6.1. Atteikuma tiesības ir Pircēja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot Pārdevējam zaudējuma atlīdzību. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Pircēju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar Preces atdošanu atpakaļ Pārdevējam.

6.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preces vai samainīt preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to aizpildītu atteikuma/preču maiņas vēstuli (atteikuma/preces maiņas tiesību veidlapa pieejama sadaļā „Preces  atgriešana vai maiņa”) uz kopā ar atgriežamo preci vai uz e-pasta adresi: info@estilists.lv.

6.3. Pircēja pienākums ir 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā nosūtīt Pārdevējam Preci, kopā ar rakstveida atteikuma/preces maiņas vēstuli. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces atgriešanu/maiņu, sedz Pircējs.

6.4. Izmantojot tiesības atteikties no Preces, Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu, kā arī par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja tā ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Atgrieztajai precei ir jābūt oriģinālā vai citā sūtīšanai piemērotā iepakojumā. Prece nedrīkst būt izmantota, pazaudējusi savu oriģinālo izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsarg plēves utt.). Atgriežamajai precei ir jābūt tās pašas komplektācijas, kāda tā bija Pircējam to saņemot. Atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī tās iegādes dokuments, garantijas talons (ja tāds tika izdots) un aizpildīta atgriešanas/preces maiņas veidlapa, kas ir jāievieto iepakojumā kopā ar preci. Pretējā gadījumā Pārdevējs patur tiesības Preci nepieņemt atpakaļ.

6.5. Pārdevējs, pēc atteikuma/preces maiņas vēstules un Preces saņemšanas, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksā Pircējam uz Pircēja norādīto bankas kontu to naudas summu, kura par Preci samaksāta. Pretējā gadījumā, ja Pārdevējs nesaņems atteikuma vēstuli un/vai Preci šajā līgumā noteiktajā kārtībā, Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par Preci.

6.6. Nepareiza izmēra izvēles gadījumā, un, ja Prece Pircējam tika piegādāta bez piegādes maksas, pēc atgrieztās preces saņemšana, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā Pārdevējs atmaksā Pircējam uz Pircēja norādīto bankas kontu to naudas summu, kura samaksāta par Preci, atrēķinot no tās samaksu par veikto piegādi, tas ir 3 EUR, apmērā. Pirms Preces iegādes un bezmaksas piegādes izvēles, Pircējs pats ir atbildīgs par tam piemērotākā izmēra izvēli, vadoties pēc attiecīgās Preces izmēru tabulas Pārdevēja mājaslapā vai neskaidrību gadījumā par izmēriem ir jājautā Pārdevējam!

6.6. Preces maiņas gadījumā – Pārdevējs, pēc atteikuma/preces maiņas vēstules un atgrieztās preces saņemšanas, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā nosūta Pircējam uz Pircēja norādīto adresi apmainīto Preci (Preci pret, kuru Pircējs vēlas samainīt atgriezto preci). 

 

7.Strīdu risināšanas kārtība.

7.1. Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm šā līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

8. Nepārvaramā vara

8.1. Neviena Puse nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju pienākumu neizpildi, ja neizpildi radījuši tādi apstākļi kā plūdi, zemestrīce, citi klimata apstākļi un stihiskas nelaimes vai karadarbība, mobilizācija vai vispārējie militārie apstākļi, valdības lēmumi vai nacionālo un vietējo amatpersonu lēmumi, nemieri, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici vai citi apstākļi ārpus pašu kontroles, kas radušies pēc līguma noslēgšanas, kas ietver, bet nav ierobežoti ar darba konfliktu.

 

SIA DIVES JD